top of page

Praktische info

Onze themakoffers zijn met zorg samengesteld. Ze zijn te gebruiken onder het toezicht van een volwassene.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade/letsels tijdens de huurperiode van de koffers. 

Omdat we houden van gezelligheid worden de koffers en speurtochten standaard opgesteld voor 8 tot maximum 10 kinderen. Tip: wanneer de groepen te groot worden, is het moeilijk om een spel te leiden en overzicht te houden. Bij onze Kreatien feesten raden we aan om het gezellig te houden en zodat ook de ouders of begeleiders kunnen genieten. Eén themakoffer huren kost 65 euro, ongeacht het thema. 

Themakoffers

Koffers kunnen gehuurd worden na reservering via de webshop. De reservering is definitief na betaling van de huursom. Eén koffer huren kost 65 euro. We vragen ook een waarborg van 30 euro die samen met de huurpijs op voorhand wordt betaald. Wanneer de koffer compleet terug bezorgd wordt, zal de waarborg binnen de 5 werkdagen teruggestort worden. Eventuele kosten door schade zullen in mindering worden gebracht. 

We controleren na iedere verhuur de inhoud en de staat van de koffer zodat deze optimaal kan gebruikt worden door de volgende avonturiers. Bij iedere koffer zit een lijst met wat terug in de koffer dient te zitten. Bij de knutselopdrachten houden we rekening dat de spullen naar hartelust worden gebruikt. 

Reserveren en ophalen in Linden (Lubbeek) is mogelijk reservatie en bevestiging. 

We spreken samen een moment af wanneer de koffer kan worden opgehaald en terug gebracht.

De koffers ​kunnen geleverd worden in arrondissement Leuven aan een kilometervergoeding van 0,5 euro per gereden km, berekend met Google Maps. We berekenen dit traject heen en terug. Vraag gerust een vrijblijvende offerte op maat. 

De themakoffers worden niet opgestuurd. 

Bij vragen, aarzel niet om ons te bellen (0497 20 52 13) of stuur ons gerust een mailtje (kreatien@outlook.com).

Kreatien:

Tine De Burghgraeve

Klaproosstraat 12, 3210 Linden (Lubbeek)

0497205213

kreatien@outlook.com

ondernemingsnummer: BE0733529836

Algemene Huurvoorwaarden

Alle verhuuractiviteiten worden afgesloten via een huurovereenkomst.
1. Onderwerp van deze overeenkomst.
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij Kreatien, goederen aan derden in huur afstaat. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden en dient hiermee akkoord te gaan. Door de website van de Kreatien te gebruiken en het plaatsen van reservaties, aanvaardt de huurder dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
2. De huurprijs.
De huurprijs bedraagt € 65 / per verhuurde themakoffer. De huurprijs moet voor de overeengekomen huurperiode volledig betaald worden. De huurder is verplicht om aan het begin van de huurperiode voor de uitoefening van zijn verplichtingen een geldsom als borg te stellen ter hoogte 30 euro.
3. Waarborg en legitimatie.
De huurder is verplicht aan Kreatien een waarborgsom te overhandigen. De waarborgsom, dewelke overhandigd dient te worden bij het ondertekenen van het huurcontract, dient ter dekking van schade en/of verlies van het verhuurde materiaal, onafgezien wie oorzaak ervan is geweest, huurder of derden, en van elke mogelijke schadevergoeding die voortkomt uit de niet-naleving van het huurcontract. Is de waarborgsom ontoereikend dan behoudt de verhuurder het recht om een schadevergoeding te vorderen ter recuperatie van de schade die niet door de waarborg is gedekt.
Kreatien behoudt zich het recht voor om vervallen verhuurtermijnen te compenseren met de borgsom evenals de kosten van reparatie/reiniging. Kreatien is verplicht deze borgsom bij de beëindiging van het verhuurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Kreatien heeft voldaan, aan de huurder terug te geven binnen de 5 werkdagen na aflevering van de gehuurde goederen.
4.Levering en terugbezorging.
De huurder dient de goederen bij Kreatien zelf af te halen. Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen terug te bezorgen, in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) waarin ze zijn afgehaald. 
Afhaling en levering van de gehuurde goederen geschieden steeds op afspraak, doch in principe altijd op dinsdagen of donderdagen, tussen 18u30 en 20u. Hiervan kan onderling worden afgeweken. Indien de gehuurde goederen na afloop van de huurovereenkomst niet tijdig worden teruggebracht, dan zal voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen te laat teruggebracht zijn de dagprijs in rekening worden gebracht.
5. Schade veroorzaakt aan de verhuurde goederen door de huurder.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van een onvakkundige behandeling, reparaties uitgevoerd door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en bijkomstig aan de huurprijs aan de huurder in rekening gebracht. De borgsom dient mede hiervoor als zekerheid.
6. Annulering.
De bestelling kan voorafgaandelijk door de huurder worden geannuleerd.
Bij annulering binnen 7 dagen voor verhuur wordt 50% van de afgesproken huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 dagen voor verhuur wordt 100% van de afgesproken huursom in rekening gebracht.
7. Eigendom.
Het eigendomsrecht van alle verhuurde goederen behoort toe aan Kreatien.
8. Verplichtingen van de huurder.
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder:
•    De gehuurde goederen zorgvuldig te behandelen;
•    Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
•    De gehuurde goederen niet onder te verhuren aan derden en aan hen geen beschikbaarstelling te verlenen;
•    Schade aan de gehuurde goederen, ontstaan tijdens het gebruik ervan, onverwijld mede te delen aan Kreatien;
•    Conform de algemene zorgvuldigheidsplicht, al het nodige te doen teneinde verzwaring van schade tegen te gaan;
9. Informatieverplichtingen van de verhuurder.
De verhuurder stelt de huurder een handleiding van het verhuurd product ter beschikking.
De huurder erkent dat de verhuurder hem mondeling én middels een bij huidige overeenkomst gevoegde geschreven bijlage / een ter plaatse onder leesbare vorm aangebrachte aankondiging ingelicht heeft omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde product.
10. Aansprakelijkheid.
Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan is Kreatien niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal. De huurder zal Kreatien terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
11. Opzegging en ontbinding.
De partijen hebben het recht om de huurovereenkomst overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beëindigen. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Kreatien. 
12. Onmogelijkheid om de gehuurde goederen terug te bezorgen.
Indien de huurder niet in staat is, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan Kreatien terug te (laten) bezorgen, dan dient de huurder aan Kreatien een door Kreatien te bepalen schadevergoeding te betalen, dit ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
13. Diversen.
Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
14. Geschillen en bevoegde rechtbank.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Kreatien gevestigd is, tenzij de huurder een consument is in welk geval de door de wet aangewezen rechter bevoegd is. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder. De algemene verkoopsvoorwaarden van Kreatien maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

 

bottom of page